نكات مهم پس ازسزارين

١-حمام كردن:چنانجه پانسمان شما ضد اب است روز پس از ترخيص از بيمارستان ميتوانيد دوش ايستاده بگيريد
ولى اگر پانسمان معمولى داريد از روزسوم بعد از سزارين ميتوانيد ايستاده دوش بگيريدودرروزهاى بعد اين كاررا تكرار كنيد
٢-محل بخيه هارا با شامپو ويا كف صابون شستشو دهيد وفقط بطور ملايم با كف دست محل بخيه رابشوييد و از ليف حمام استفاده نكنيد
٣-ميتوانيد محل سزارين را بعد ازخروج از حمام با سشوار خشك نماييد( از گاز استريل نيز ميتوانيد براى خشك كردن محل بخيه ها بعد از خروج از حمام استفاده كنيد)
٤-براى جلوگيرىازشل شدن جدارشكم شكمتان را با شكم بند يا يك شال نازك ببنديد ولى مواظب باشيد روى محل عمل قرار نگيرد
٥-راه رفتن زيادرافراموش نكنيد هر چه بيشتر راه برويد بازگشت شمابه فعاليت روز مره زودتر امكان پذير خواهد بود
٦-تا ٤٠ روزبعدازسزارين از مقاربت بپرهيزيد وقبل از ان به پزشك خود جهت جلو گيرى از باردارى مراجعه فرماييد
٧-به تغذيهخود اهميت بدهيد از خوردن شيرينى وشوكولات كه فقط باعث افزايش وزن شما شده و ممكن است ارزش غذايى كافى در مقايسه با ميوه جات وسبزيجات نداشته باشند خوددارى كنيد 
زمان انتشار: يكشنبه 25 دي 1390 (9 سال قبل)
تعداد بازدید: ۲۳۵۱۷