نقش واكسيناسيون در پيشگيري از سرطان گردن رحم

اپيدميولوژي:
دومين سرطان شايع در زنان سراسر دنيا است و سالانه تقريبا 493000 مورد جديد آن (Cervical Cancer) سرطان گردن رحم
تشخيص داده مي شود. از ميان 274000 مورد مرگ ناشي از سرطان سرويكس در هر سال، بيش از 80 % آن در كشورهاي در حال
.( توسعه رخ داده است و پيش بيني مي شود كه اين رقم تا سال 2020 به 90 % برسد ( 1
در (ASR) روند بروز سرطان سرويكس در ايران رو به افزايش است به طوري كه زماني ميزان بروز اختصاصي سرطان سرويكس
2 است و هر سال زيادتر مي شود. در مجموع بايد گفت تغيير رفتارهايي كه ممكن است در / ايران يك بود كه اين شاخص اكنون 14
كشور ايجاد شود مي تواند ميزان بروز اين سرطان را افزايش دهد.
اين سرطان عموما در سنين 30 تا 55 سالگي رخ مي دهد، اما اخيرا در زنان جوان نيز گزارشات متعددي از اين سرطان ديده مي
با علت مشخص ويرال در زنان است. اين ويروس، با مهار آپوپتوز و توليد پروتئين هاي مهار solid تنها سرطان HPV شود. ويروس
حدود 15 تاي آنها ،HPV و رتينوبلاستوما، سبب ايجاد توده هاي سرطاني سلولي مي شود. از 40 تيپ ويروس P كننده ژن هاي 53
سرطان زا بوده و سبب سرطان گردن رحم مي شوند.
اتيولوژي:
عامل سرطان HPV شايع ترين تيپ موثر در ايجاد سرطان گردن رحم هستند، همچنين تيپ هاي ،HPV تيپ 16 و 18 ويروس
به خصوص در جوامع غربي در زنان جوان بسيار شايع است. در يك مطالعه HPV هاي اوروفارنكس، آنال، واژن و ولو است. عفونت
HPV 2% است. از زمان ورود عفونت / در زنان جوان تر از 25 سال 36 %، و در زنان بالاتر از 45 سال 8 HPV جديد شيوع عفونت
.( 15 سال طول خواهد كشيد ( 2 - تا ايجاد تغييرات سرطاني و سرطان مهاجم 10
%85/ 33-18-16 در موارد كانسر سرويكس در ايران بررسي شد. در مجموع 5 HPV در مطالعه دكتر مرتضوي و همكاران، شيوع
18 را نشان دادند. - 11 % موارد تيپ 33 /6 ، 73 % موارد تيپ 16 / مثبت، 9 HPV بودند. در موارد HPV band حاوي PCR موارد در
.( در ايران مشابه ساير نقاط دنيا است ( 3 HPV اين مطالعه نشان داد شيوع
سير بيماري و علايم:
مطالعات متعددي وجود مراحل پيش سرطاني و پيشرفت آن به طرف سرطان مهاجم را نشان داده اند. اگر اين ضايعات پره اينويزيو
تا كانسر اينويزيو CIN درمان نشوند، به سرطان مهاجم تبديل مي شوند. بيماري، به آرامي طي سال ها از مرحله پره اينويزيو
پيشرفت مي كند.
سرطان گردن رحم، در مراحل اوليه اغلب بي علامت است. خون ريزي غير طبيعي واژينال شايع ترين علامت اين سرطان است.
بيماري: منظور از درجه بندي اين است كه آيا سرطان در مراحل اوليه است و فقط بافت رحم را مبتلا كرده (staging) درجه بندي
است ويا به اعضاي مجاور حمله كرده وانتشار يافته است:
(in situ) كارسينوم درجا :Stage 0
كانسر محدود به سرويكس :Stage I
درگيري اطراف سرويكس :Stage II
گسترش بيماري به ديواره لگن و يك سوم تحتاني واژن و ايجاد هيدرونفروز :Stage III
متاستاز به ساير نواحي (مثانه- ركتوم- لگن و .....) :Stage IV
درمان:
درمان، اغلب به روش جراحي صورت مي گيرد و در مواردي هم از راديو تراپي استفاده مي شود . تعداد كمي از بيماران با شيمي
درماني و هورمون درماني معالجه مي شوند .
انتخاب روش درماني به اندازه تومور، شرايط هورموني بيمار، سن، وضعيت عمومي بيمار و مخصوصا به ميزان پيشرفت بيماري بر
اساس درجه بندي سرطان رحم بستگي دارد .
-1 هيستركتومي (جراحي): معمولاً رحم ، لوله هاي رحم و تخمدان ها بيرون آورده مي شوند .
-2 راديو تراپي: اشعه درماني مانند جراحي در واقع درمان محل ضايعه است و فقط سلولهاي سرطاني را در محل ضايعه از
بين مي برد . اين روش ممكن است همراه با جراحي باشد و يا قبل و بعد از جراحي مورد استفاده قرار گيرد .
-3 شيمي درماني: استفاده از دارو است . اين داروها ممكن است خوراكي يا تزريقي باشند، شيمي درماني، درمان عمومي
است و زماني كه سرطان منتشر شده است، به كار مي رود. سيس پلاتين ( 75 ميلي گرم براي هر متر مربع بدن) همراه
با 5- فلورواوراسيل ( 4 گرم طي 96 ساعت انفوزيون در روزهاي 1و 5) با راديوتراپي درمان رايج است. ساير داروهاي
شيمي درماني عبارتند از:
.( كه در درمان حمايتي مورد استفاده قرار مي گيرند ( 4 topotecan، ifosfamide، vinorelbine،Paclitaxel
مرگ و مير:
%85 ، در stage I سرطان گردن رحم دومين علت مرگ ناشي از سرطان در زنان است، به طوري كه ميزان بقاي 5 ساله بيمار در
%7 است. اكثر مرگ و ميرهاي ناشي از اين بيماري، در كشورهاي درحال توسعه stage IV %35 و در satge III %65 ، در stage II
رخ مي دهد چرا كه راه هاي شناسايي و تشخيص بيماري در آنها ابتدايي تر از كشورهاي پيشرفته است.
پيشگيري با واكسيناسيون:
موثر است. اين واكسن در سال 2006 مورد HPV 11 ويروس - 6 - 18 - عليه انواع 16 ،HPV Quadrivalent واكسن چهار گانه يا
9 ساله بررسي شده است. - قرار گرفت. واكسن بر روي بيش از 25000 زن و دختر بين 26 (FDA) تاييد اداره غذا و دارو آمريكا
و ديسپلازي سرويكس بود. همه بررسي ها و كار آزمايي هاي HPV هدف نهايي شامل انواع عفونت هاي مشخصه تيپ خاصي از
باعث پيشگيري ضايعات سرويكس و ناحيه تناسلي زنان ناشي از انواع HPV باليني نشان داد كه تجويز واكسن چهار گانه
18،16،11،6 ويروس و نيز كاهش نياز به تكنيك هاي تشخيصي و درماني عفونت مي شود. طي 30 ماه پيگيري ، ميزان بروز عفونت
% پايدار در اثر 4 تيپ مورد نظر در افرادي كه حداقل يك دوز واكسن دريافت كرده اند در مقايسه با عدم دريافت واكسن تا 89
كاهش يافت. همچنين بيماري هايي كه با بيوپسي تشخيص داده مي شود، از جمله نئوپلازي اينترا اپي تليال سرويكس، نئوپلازي
.( اينترا اپي تليال واژن، زگيل تناسلي و سرطان تهاجمي سرويكس، تا 100 % كاهش خواهد يافت ( 5
:HPV موارد مصرف تاييد شده واكسن چهار گانه
16 و 18 ،11 ، تيپ 6 (HPV) 9 سال جهت پيشگيري از بيماريهاي كه توسط ويروس پاپيلوماي انساني - در خانم ها و دختران 26
ايجاد مي گردند كه شامل:
• سرطان سرويكس
و زخمهاي پيش سرطاني يا ديسپلاستيك شامل: (Condyloma acuminata) • زگيل هاي تناسلي
Cervical Adenocarcinoma In Situ (AIS)
2 يا 3 ،1 grade با Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN)
2 يا 3 grade با Vulvar Intraepithelial Neoplasia (VIN)
2 يا 3 grade با Vaginal Intraepithelial Neoplasia (VaIN)
بنظر مي رسد در صورت واكسيناسيون دختران جوان، امكان ريشه كن كردن سرطان گردن رحم در سه دهه آينده وجود داشته
اخيرا وارد كشور شده و در داروخانه فوق تخصصي 13 آبان تهران توزيع شده است. HPV باشد ( 6). خوشبختانه واكسن چهار گانه
References:
1. Parkin DM, Bray F. Chapter 2: the burden of HPV-related cancers. Vaccine 2006; 24: Suppl 3:S11-S25.
2. Clifford G, Franceschi S, Diaz M, Munoz N, Villa LL. Chapter 3: HPV type-distribution in women with
and without cervical neoplastic diseases. Vaccine 2006; 24:Suppl 3:S26-S34.
3. Mortazavi S, Zali M, Raoufi M, et al. The prevalence of HPV in cervical cancer in Iran. Asian Pac J Cancer
Prev 2002; 3(1): 69-72.
4. Garnett GP, Kim JJ, French K, Goldie SJ. Chapter 21: modelling the impact of HPV vaccines on cervical
cancer and screening programmes. Vaccine 2006; 24: Suppl 3:S178-S186.
5. Sankaranarayanan R, Gaffikin L, Jacob M, et al. A critical assessment of screening methods for cervical
neoplasia. Int J Gynaecol Obstet 2005; 89: Suppl 2:S4-S12.
6. Goldie SJ, Gaffikin L, Goldhaber-Fiebert JD, et al. Cost-effectiveness of cervical cancer screening in five
developing countries. N Engl J Med 2005; 353:2158-68.

زمان انتشار: شنبه 31 تير 1391 (8 سال قبل)
تعداد بازدید: ۶۵۸۷