شماره صفحه: 8865 از 8865
پیشنهاد شما برای سونوگرافی کدام مرکز میباشد و شما چه روزهایی کلینیک میرداماد هستید تا برای تجویز سونوگرافی خدمت برسیم با سپاس
( این سوال 9 سال قبل مطرح شد و 9 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )
با درود :*من مادر راشین هستم خانم دکتر طی دستور شما سرم و هیوسین تزریق شد ودردش خیلی بهتر شده وشام را کامل خورد ولی آیا نیاز به سرم مجدد برای ادامه درمان برای روزهای بعد هم می باشد منتظر دستورات شما هستم با سپاس
( این سوال 9 سال قبل مطرح شد و 9 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )
چرا شما سزارین را توصیه میکنید؟
( این سوال 9 سال قبل مطرح شد و 9 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )
شما سزارین را توصیه میکنید یا طبیعی؟
( این سوال 9 سال قبل مطرح شد و 9 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )
شماره صفحه: 8865 از 8865